Sobota, 23 czerwca 2018 r.

 • ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

  ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

   
  Z bolesną refleksją i wielkim żalem wspominamy, powracające, co pewien czas, konsekwencje skutecznego storpedowania przez PiS konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, które miało miejsce w ...

  19 kwietnia 2018

 • ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

  ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

        
  Efektem wieloletniej działalności uświadamiającej, formacyjnej i organizacyjnej wśród Polaków ponad kordonami zaborów, a następnie roztropnych i odpowiedzialnych działań dyplomatycznych oraz wspierających i potwierdzających je przedsięwzięć militarnych, było ...

  1 kwietnia 2018

 • Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

  Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

   
           Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność, budząc nadzieję na poprawę losów naszej Ojczyzny.
   
           Niech głos ...

  31 marca 2018

 • ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

  ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

      Do faktycznego storpedowania i zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozaprawnego przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, wielokrotnego i ewidentnego łamania Konstytucji w celu podporządkowania władzy sądowniczej partii rządzącej, co nazywa się konstytucyjnym zamachem stanu ...

  12 marca 2018

 • ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

  ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

      Wyrażamy głębokie oburzenie, że ostatnia, tak skrajna w założeniach i proponowanych skutkach, inicjatywa aborcyjna środowisk ultralewicowych, spotkała się z poparciem tak znaczącej liczby 58 posłów PiS, w tym faktycznego ...

  15 stycznia 2018

Senator Jan Szafraniec o stanowisku Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Senator Jan Szafraniec o stanowisku Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

O interesie narodowym należy zapomnieć. Parlament Europejski będzie gromadził przedstawicieli partii europejskich i europejskich ugrupowań politycznych realizujących interes europejski, wspólnotowy, a nie polski i narodowy.
Panie i Panowie Senatorowie

Zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego określa prawo wspólnotowe tj.: Akt z 20 września 1976 roku zmieniany decyzją Rady z 25 czerwca i 23 września 2002 roku, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i Dyrektywa 93/109/EC. Dokumenty te są podstawą, źródłem uchwalonej przez Sejm ustawy: Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Dużo zrozumiałych emocji i kontrowersji podczas debaty sejmowej rodziło pytanie: kogo reprezentować będą członkowie Parlamentów Europejskiego. Poseł sprawozdawca uzasadniając wariant wielu okręgów wielomandatowych, argumentował ich powołanie – potrzebą realizowania polskiej polityki w aspekcie budowania tożsamości polskich regionów. Wynikałoby z tego, że posłowie wybrani z Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego będą reprezentować polskie interesy i utrwalać tożsamość polskich regionów.

To błędna koncepcja nie wychodząca poza życzeniowe myślenie. Odpowiedzi na pytanie – kogo reprezentują posłowie wybrani na terenie państwa członkowskiego – nie udziela Akt 1976/2002 ani w pierwotnej wersji, ani po dokonanych zmianach. Odpowiedzi nie udziela także projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (vide: rozdział 1 artykuł 19). Częściową odpowiedź znajdujemy w artykule 189 Traktatu Unii Europejskiej który zawiera zapis: Parlament Europejski składa się z przedstawicieli Narodów państw członkowskich Europy, co stanowi odzwierciedlenie w artykule 4 przyjętej przez Sejm ustawy. Co to oznacza? Otóż, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że posłowie wybrani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie będą przedstawicielami Państwa Polskiego w Europejskim Parlamencie – lecz przedstawicielami społeczności obywateli Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami wzmiankowanego Aktu nie mogą być związani żadnymi instrukcjami i nie mogą utrzymywać mandatu nakazczego – będą głosować indywidualnie i osobiście, a w związku z tym nie będą głosować blokiem, jako jednolita grupa przedstawicieli Rzeczpospolitej, lecz każdy z nich będzie głosował odrębnie zgodnie ze swoimi przekonaniami politycznymi. Wykluczony jest mandat imperatif.

Musimy za tym uświadomić sobie, że Parlament Europejski nie będzie stanowił reprezentacji narodowych. O interesie narodowym należy zapomnieć. Parlament Europejski będzie gromadził przedstawicieli partii europejskich i europejskich ugrupowań politycznych realizujących interes europejski, wspólnotowy, a nie polski i narodowy. Kluby polityczne w swym działaniu i swych decyzjach będą nastawione na ochronę dobra wspólnotowego z podporządkowaniem temu dobru, dobra narodowego.

W świetle tej koncepcji poseł do Parlamentu Europejskiego jawi się jako przedstawiciel narodów Państw Unii Europejskich, a nie przedstawiciel konkretnego narodu, Narodu Polskiego, dlatego prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego mają także, czy mieć będą obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (vide: artykuł 8), jak też bierne prawo wyborcze inaczej prawo wybieralności przysługiwać będzie osobom nie będącym polskimi obywatelami (vide: artykuł 9). W wyborze posłów (deputowanych) do Parlamentu Europejskiego obowiązuje kardynalna zasada unijna – zasada niedyskryminacji obywateli Unii Europejskiej.

Zgodnie z przywołanym przeze mnie na początku sejmowym sprawozdawcą – wybór posłów do parlamentu Europejskiego nie tyle winien być powiązany z Polskim Państwem, Polskim Narodem – ile powiązany z określonym regionem co miałoby - zdaniem posła sprawozdawcy – wzmacniać tożsamość tychże regionów. Swego czasu przedstawiciel Urzędu Integracji Europejskiej, podsekretarz stanu pani Katarzyna Skórzyńska oświadczyła, że dobrze dzieje się, że regiony zaczynają się emancypować, że trzeba tworzyć silne władze lokalne. Między innymi w tym celu powstał na mocy Traktatu o Unii Europejskiej tzw. Komitet Regionów, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych i rejestrowanie zarazem skutków aktów prawnych przyjętych przez Unię Europejską na szczeblu regionalnym i lokalnym. To z nim należy obowiązkowo konsultować politykę społeczną i zatrudnieniową w określonym regionie. Członkowie Komitetu Regionów nie mogą być ograniczeni instrukcjami swoich państw narodowych. Komitet ten jest reprezentacją terytorialnych władz publicznych w Unii Europejskiej. Pierwsze lata jego funkcjonowania wskazują, że dominują w nim powiązania ideologiczne i polityczne, a nie narodowe. Warto przy tym zapamiętać, że o jego utworzenie zabiegali przedstawiciele landów niemieckich i regionów belgijskich, a którego zagorzałym rzecznikiem stała się RFN.

Wysoka Izbo! Tego typu emancypacja, regionalizacja musi budzić niepokój zwłaszcza w sytuacji powojennych zmian granic państwowych. Ukierunkowanie na regiony czy też euroregiony może okazać się wysoce niebezpieczne dla integralności i spójności nasze państwa ze względu na możliwość tendencji odśrodkowych. Może grozić demontażem państwowego bytu. Swego czasu w Naszym Dzienniku (6 sierpień 2001 rok) przeczytałem informację o istnieniu Ruchu Autonomii Śląska który przyznaje się że jest za przekształceniem Polski w federację autonomicznych regionów i optuje za utworzeniem regionu górnośląskiego przez połączenie województwa śląskiego i opolskiego (vide: okręg wyborczy nr 12 – załącznik do niniejszej ustawy). Reasumując należy stwierdzić, że polityka Unii Europejskiej jest ukierunkowana na wspieranie i rozwój regionów, a nie na rozwój państw narodowych, co może grozić w przyszłości, jak powiedziałem, demontażem Państwa Polskiego.

Wychodząc z tej koncepcji – wzmacniania i promocji regionów zrozumiała jest wypowiedź kanclerza Niemiec pana Schredera, że poszerzenie na Wschód odpowiada narodowym i politycznym interesom Niemiec. Jesteśmy ostatnimi – dodał – którzy pragnęliby, aby plan poszerzenia poddany został w wątpliwość. A zatem nasz Naród powinien dowiedzieć się, że deputowani z terenów Rzeczpospolitej Polskiej nie będą jej przedstawicielami lecz reprezentantami narodów państw członkowskich Wspólnoty i ta świadomość winna stać się udziałem całego społeczeństwa.

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: