Niedziela, 16 lutego 2020 r.

 • ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  - Wypowiadanie tego typu twierdzeń, sprzecznych nie tylko z historycznymi faktami, ale również z wcześniejszymi wypowiedziami i gestami Putina – oddającymi hołd obrońcom Westerplatte, czy pochylaniem głowy nad grobami oficerów ...

  15 stycznia 2020

 • Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

  Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

   
  Jest dla mnie oczywiste, że Prezydent Rosji testuje w ten sposób, kto stanie po stronie Polski w sprawie, która wydaje się z pozoru oczywista. I dlatego posuwa się ...

  30 grudnia 2019

 • Wyznajemy BOGA w Tobie

  Wyznajemy BOGA w Tobie

      Oby cudowny blask odkupienia człowieka, bijący z Chrystusowego żłóbka, umacniał w nas wiarę, nadzieję i miłość do Pana Boga, powodował wyrazy naszego dziękczynienia oraz uzbrajał w oręż rozumnej, roztropnej ...

  24 grudnia 2019

 • LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

  LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

       Pierwszym i podstawowym obowiązkiem patriotycznym każdego uczciwego Polaka - niezależnie od poglądów politycznych, pozycji społecznej i światopoglądu - jest, zatem odrzucenie możliwości powierzenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na drugą kadencję, osobie ...

  18 grudnia 2019

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

Apel do członków LPR

Apel do członków LPR

Szanowni Członkowie Ligi Polskich Rodzin! W związku z potrzebą uchwalenia naszej Deklaracji Ideowej oraz Założeń Programowych przedstawiam Projekty tych dokumentów do dyskusji na forum naszego Stronnictwa.

 Bardzo proszę o zapoznanie się z propozycjami omawianymi i dyskutowanymi już na forum Zarządu Głównego i dokonanie ich analizy. Zapraszam do przemyśleń, własnych komentarzy, propozycji uzupełnień, sugestii dotyczących zmian i ewentualnych uwag.

 
     Intencją Zarządu Głównego jest, aby, po odbytej dyskusji nad przedstawionymi dokumentami i decyzji Rady Politycznej (planowanej na 26 sierpnia w Gietrzwałdzie) przyjąć je w formie uchwały na zbliżającym się Kongresie Ligi Polskich Rodzin przewidzianym na październik bieżącego roku.

     Warto przypomnieć, że Deklaracja Ideowa i Założenia Programowe są, obok Statutu, podstawowymi dokumentami określającymi tożsamość, ideę, program i cele każdego ugrupowania politycznego, stąd każdy Członek ma obowiązek stosować się do ich postanowień, a może aktywnie współuczestniczyć w procesie ich tworzenia, do czego gorąco zachęcam.

 

Wszystkie propozycje, uwagi, komentarze i przemyślenia proszę kierować na adresy:

 

- mailowy: lprprogram@wp.pl

- pocztowy: Liga Polskich Rodzin, ul. Nowogrodzka 31 p. 405, 00-511 Warszawa,

lub za pośrednictwem dostępnego członka Zarządu Głównego, którego najbliższe posiedzenie odbędzie się 10 czerwca.

 

 

Witold Bałażak

Prezes Ligi Polskich Rodzin

 

D E K L A R A C J A   I D E O W A

Ligi Polskich Rodzin

 

          Liga Polskich Rodzin jest stronnictwem narodowym będącym ideowym, politycznym i personalnym dziedzicem oraz kontynuatorem działań Ligi Narodowej, która - po bolesnych dla Ojczyzny czasach saskich, dobie zaborów oraz klęskowych powstań - wskazała Polakom drogę do ich zjednoczenia, działań wszechpolskich, co zaowocowało odzyskaniem niepodległości Polski.

 

          Powrót do tysiącletniej tradycji, opartej na pewnych i niezawodnych fundamentach Państwa polskiego zawartych w słowach: Bóg i Ojczyzna, oraz pragnień i dążeń tworzącego ją Narodu, powodował nie tylko odrodzenie Polski, ale przynosił także pomyślne rozwiązania spraw ogólnoeuropejskich.  

Chcemy pozostać wierni tej Narodowo-Demokratycznej tradycji zakorzenionej w cywilizacji łacińskiej i na tych fundamentach budować pomyślną przyszłość Ojczyzny, mając na względzie zmieniające się uwarunkowania geopolityczne, społeczno-gospodarcze oraz technologiczno-przemysłowe. Budowa silnej, pięknej i nowoczesnej Polski na trwałym, niezawodnym i katolickim fundamencie, to nasze przesłanie, cel i narodowe zadanie.

                        

          Politykę traktujemy, jako roztropną troskę o dobro wspólne i uprawiamy ją w oparciu o, zawsze aktualne, motto Romana Dmowskiego: „Jestem Polakiem - więc mam obowiązki polskie”.

 

          Priorytetem naszej działalności jest kompleksowe dobro i rozwój polskiego Narodu z fundamentalną rolą Rodziny, szerokim upowszechnianiem polskiej własności, promocją wolności gospodarczej z prostym i możliwie niskim systemem podatkowym zachęcającym do podejmowania inicjatywy - gdzie zdolności, umiejętności i pracowitość będą słuszną drogą do kształtowania „sprawiedliwej nierówności”, czyli zasady równania w górę. Jesteśmy za rozwojem i promocją rodzimego rolnictwa, dbałością o nasze, polskie interesy oraz dobre imię Polski w świecie, umacnianiem wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa, dbaniem o obowiązujący trójpodział władzy z niezależnością sądowniczej od wykonawczej oraz wielką wagą zasady pomocniczości sprzeciwiającej się centralizacji i oddającej jak najwięcej kompetencji na niższe szczeble decyzyjne, będące blisko źródła i skuteczniejsze w celowym działaniu. Ważna dla nas jest wierność nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego w sprawach wiary i moralności, bez angażowania Go w politykę, z wzięciem na siebie wyłącznej odpowiedzialności za działania polityczne. Chcemy zachowania tradycyjnej polskiej tolerancji i wolności religijnej dla ludzi innej wiary i pochodzenia. Pragniemy nauczania i wychowania młodych pokoleń Polaków w oparciu o prawdę historyczną, filozoficzną i aksjologiczną. Winni jesteśmy szacunek i wdzięcznośćdla seniorów oraz troskę o godną jesień życia. Chcemy dbać o zdrowie i narodową kulturę, inwestując w rozwój duchowy, moralny i fizyczny Narodu z uwzględnieniem rangi sportu, zarówno masowego, jak wyczynowego.

 

          W nawiązaniu do wielkiego dziedzictwa myśli narodowej, odwołujemy się do idei wszechpolskiej, która jednoczy Polaków wszystkich stanów, zawodów i warstw społecznych, zarówno tych w Ojczyźnie, jak i tych rozsianych po całym świecie, zabiegających i dbających o interes całego Narodu, stąd za obce i szkodliwe uznajemy wszelkie „izmy” - ideologie i programy zawężające widzenie polskich spraw, reprezentujące tylko wybrane części społeczeństwa, czy dzielące Naród.

 

          Zdając sobie sprawę z kluczowego położenia i rangi naszej Ojczyzny w Europie, pragniemy dążyć do jak najlepszych stosunków ze wszystkimi narodami świata, budowania więzów przyjaźni, wzajemnego zaufania i szerokiej współpracy międzynarodowej, zarówno w ramach uczestnictwa w organizacjach i sojuszach, jak w relacjach bilateralnych.

 

          Nasza Ojczyzna - Polska - to nie idealistyczna mrzonka, czy romantyczne westchnienie, ale konkretne miejsce na ziemi, owoc zrządzenia Opatrzności oraz myśli, walki i pracy naszych Przodków - kraj nad Wisłą, Odrą i Bałtykiem - nasza ziemska Matka, o której nie wolno mówić źle - bez względu na panujące okoliczności, zmienny ustrój, czy aktualne sojusze - której należy się bezwzględny szacunek, wielka cześć, odpowiedzialna troska i bezgraniczne poświęcenie.

 

          „Polski się nie buduje ani dla siebie, ani dla swojej partii, ani nawet dla swego pokolenia. Ona jest własnością nieskończonego szeregu pokoleń, które ją tworzyły i tworzyć będą, które stanowią naród”. (Roman Dmowski „Polityka polska i odbudowanie państwa”).

 

Z A Ł O Ż E N I A   P R O G R A M O W E

Ligi Polskich Rodzin

 

     Jako stronnictwo polityczne odwołujące się do pojęcia Rodziny i Narodu - afirmujące te podstawowe i naturalne społeczności, których niczym innym nie można zastąpić w naszym kręgu cywilizacyjnym, a więc także w naszej Ojczyźnie - chcemy budować program na fundamencie i w służbie tych wartości, gdzie Naród, rozumiany, jako Rodzina Rodzin, trwa, buduje, ubogaca i dba o posiadane Państwo, opierając się na wielkich dokonaniach Przodków, unikając błędów przeszłości, oraz działając w kierunku tworzenia i wdrażania potencjalnie pożytecznych projektów mając w perspektywie szczęśliwą przyszłość kolejnych pokoleń Polaków.

 

 1. Jako Naród powstały na fundamencie chrześcijaństwa opowiadamy się za zorganizowaniem życia zbiorowego naszego Państwa w zgodzie z etyką katolicką, gdzie prawo stanowione odzwierciedla moralne wzorce z nią zgodne, stąd musi być chronione najbardziej podstawowe prawo człowieka, jakim jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zaś małżeństwo - rozumiane, jako związek mężczyzny i kobiety - i rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, znajdują się pod ochroną i opieką Państwa. Uznając autonomię władzy świeckiej i duchowej jesteśmy przeciw klerykalizacji państwa - co dotyczy także stanowienia prawa, którego nie determinuje religia - a z drugiej strony odrzucamy próby podporządkowania sobie religii przez Państwo. Prawem i obowiązkiem Kościoła jest recenzowanie władz świeckich z punktu widzenia etycznych zasad stanowionego i przestrzeganego prawa.
 2. Wychowanie dzieci jest obowiązkiem i prawem rodziców, zaś Państwo, poprzez szkoły i inne instytucje, pomaga rodzicom, zaś w kwestiach spornych, choćby nauczania prywatnego czy indywidualnego, ostateczna decyzja należy do rodziców. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest podstawowym obowiązkiem Państwa. W sposób szczególny dotyczy to dzieci i młodzieży, stąd z wielką bezwzględnością i stanowczością muszą być tępione wszelkie próby demoralizacji i antychrześcijańskiej indoktrynacji (typu genderyzm, feminizm, socjalizm).
 3. Fundamentalną i główną rolą Państwa jest zabieganie o kompleksowe bezpieczeństwo polskich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem demograficznej przyszłości Narodu, co musi prowadzić do wprowadzania i upowszechniania systemów polityki prorodzinnej w dziedzinie własności, spadków, podatków, finansów, polityki społecznej, budownictwa, bankowości, kredytów, służby zdrowia itd. Najlepsza inwestycja w przyszłość, to promocja normalności, jaką jest zdrowa rodzina, czyli priorytetem Państwa musi być wspieranie postaw moralnych kosztem patologicznych. Koniecznie trzeba docenić ogromną rolę kobiet (żon, matek, babć) w rodzinie i społeczeństwie, stąd warto spowodować, aby ich praca zarobkowa była dobrowolnym wyborem, a nie ekonomicznym przymusem.
 4. Własność, to podstawa nie tylko niezależności i samodzielności gospodarczej, ale także zdrowia społecznego i obywatelskiej odpowiedzialności. Bardzo ważną rzeczą jest wzmacnianie, propagowanie i wspieranie, poprzez politykę podatkową, finansową i gospodarczą, postaw aktywności gospodarczej, praktyki samozatrudnienia się we własnej firmie, czy budowania się i zamieszkania na własnej działce, we własnym domu. Uwłaszczenie Polaków, to droga do niezależności, samodzielności i wzrostu odpowiedzialności za własną rodzinę oraz za wspólne dobro, jakim jest Państwo. Poprzez obserwację i naśladownictwo tych zdolniejszych, pracowitszych, bogatszych wzrasta motywacja pozostałych, następuje mobilizacja generująca proces dołączania do nich, czyli równania wzwyż, czym zapewniany jest postęp ogółu.
 5. Gospodarka wolnorynkowa powinna być celem, ponieważ im mniej ingerencji Państwa, tym mniej ono kosztuje, a więc potrzeba mniej podatków. Generalnie Państwo powinno dążyć do zmniejszania swej roli w gospodarce, czyli do maksymalnej prywatyzacji, co nie wyklucza konieczności zachowania pod kontrolą strategicznych dziedzin takich jak: energetyka, przemysł zbrojeniowy, kolej, drogi itp. Maksymalne uproszczenie i obniżenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców i obywateli - aby umożliwić maksymalne zatrudnienie eliminujące bezrobocie, ograniczenie kosztów funkcjonowania Państwa, by osiągnąć zrównoważenie jego budżetu - to droga i cel, zarówno do ograniczenia szarej strefy, jak i do wzrostu dochodów Polaków oraz Państwa. Kluczową rolę w rozwoju i umacnianiu pozycji naszej gospodarki powinna odgrywać polska myśl techniczna, promująca i zachęcająca do innowacyjności i nowatorskich rozwiązań oraz patentów inspirowanych i motywowanych badaniami naukowymi, jak również tworzeniem dobrego klimatu dla polskiej zaradności i pomysłowości, co powinno skutkować tworzeniem „polskich marek”. Takie wolnościowe i prorozwojowe podejście do gospodarki pozwoli na ekspansję polskich produktów na rynki światowe, wzrost eksportu i polskich wpływów w dziedzinie handlu międzynarodowego. Stąd istnieje konieczność zwiększenia nakładów na naukę i wynalazczość, aby poprawić niechlubną pozycję Polski w Europie, jeżeli chodzi o procentowy udział w PKB na powyższy cel.
 6. Oświata i nauka, to dziedziny zapewniające intelektualny, duchowy i personalny rozwój człowieka, stąd ich zadaniem i celem jest podążanie za prawdą w każdej dziedzinie i jej poznawanie z wykorzystaniem najnowocześniejszych zdobyczy techniki, a nie uleganie zmiennym modom, szkodliwym ideologiom, czy panującym trendom myślowym. Zadaniem nauki powinno być harmonijne łączenie postępu technologicznego z kompleksowym rozwojem osób oraz potrzeby i powszechności nauczania z jego odpowiednim poziomem, aby zapobiegać zagrożeniu deprecjacji wykształcenia. Kultura narodowa powinna zapewniać kompletne wzrastanie i ubogacanie człowieka, rozumianego, jako duchowo – cielesna istota rozumna, a nie obniżać poziomu człowieczeństwa i redukować go do odbiorcy taniej rozrywki, rozpalać zmysły, czy wzbudzać emocje.
 7. Priorytetowym i wyłącznym zadaniem Państwa jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki zagranicznej, co w sytuacji geopolitycznego usytuowania Polski ma szczególnie ważne znaczenie. Położenie między Niemcami a Rosją, na skraju euroatlantyckiego sojuszu militarnego (NATO) - ze szczególną i niezbędną rolą USA - i zachodnioeuropejskich struktur gospodarczych (UE) - jako aktywny ich członek - w sposób szczególny obliguje do trwałości i skuteczności dyplomatycznych działań wzmacniających oraz ugruntowujących naszą pozycję, jako ważnego czynnika w polityce europejskiej, a przez to również światowej. Dążyć musimy do trafnych i sprawiedliwych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. Musimy być odporni na sugestie i działania szkodzące naszym interesom. Ponieważ dziedzina polityki zagranicznej jest szczególnie mocno osadzona w realiach współczesności, stąd tak groźne i niebezpieczne – szczególnie w polskim położeniu - jest opieranie jej na oderwanych od rzeczywistości wyobrażeniach, ahistorycznych formułach, czy pobożnych życzeniach.
 8. Bezwzględną i konieczną prerogatywą Państwa musi pozostać zdolność tworzenia pieniądza, co jest jedną z najważniejszych cech państwa suwerennego, stąd zdecydowanie opowiadamy się przeciw wejściu Polski do strefy euro, co byłoby jednoznaczne z likwidacją złotówki i oddaniem nie tylko dużej części suwerenności obcym, ale także naszych rezerw dewizowych „pod opiekę” Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie. Generalnie opowiadamy się za jak najniższą państwową stopą kredytową, tak, aby wspierać rozwój nowych polskich przedsiębiorców, na dogodnych warunkach pożyczać małym podmiotom, co powinno budować i stabilizować polską gospodarkę.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego oraz porządku publicznego, to podstawowe i kluczowe zadania Państwa, wynikające z samej istoty jego powołania i trwania. Wojsko odpowiada za bezpieczeństwo zewnętrzne, niezależnie od panujących sojuszy, zaś Policja stoi na straży porządku wewnętrznego Państwa, stąd potrzeba możliwie największych starań oraz nakładów zapewniających profesjonalizm, siłę i nowoczesność struktur obrony Państwa, opartych w jak największym stopniu na rodzimym przemyśle oraz najlepszych wzorcach, również zewnętrznych. Wojsko i Policja muszą być apolityczne, zachowując ciągłość funkcjonowania niezależnie od aktualnej władzy wykonawczej i ustawodawczej.
 10. Koniecznym warunkiem zasady sprawiedliwości w Państwie musi być niezależność władzy sądowniczej od wykonawczej, czyli przestrzeganie trójpodziału władzy, oraz równość wszystkich obywateli wobec prawa. Ważną sprawą jest zmiana optyki patrzenia w relacji: ofiara – przestępca. Zadaniem Państwa i zasady sprawiedliwości jest w takim wypadku rozpatrywanie spraw z perspektywy ofiary, a nie przestępcy. Trzeba koniecznie uwzględnić sprawdzony fakt, że skuteczne ściganie oraz nieuchronność kar za nawet małe przestępstwa, czy chuligańskie wybryki, hamuje wzrost tych poważniejszych. Ogólną zasadą i przesłaniem, wynikającym z działań organów bezpieczeństwa i sprawiedliwości Państwa musi być lęk ewentualnych przestępców przed konsekwencjami, a nie lęk społeczny przed przestępcami, co można zagwarantować przez nieuchronność i proporcjonalność kar w stosunku do przestępstw oraz warunki ich odbywania. 
 11. Kluczową rolę w naszych priorytetach politycznych odgrywa wielka odpowiedzialność za polskie rolnictwo, co wiąże się z zasadniczą potrzebą Narodu, jaką jest maksymalna samowystarczalność żywnościowa. Znakomita jakość i uznana w świecie marka polskich produktów spożywczych daje ogromne możliwości do szerokiej wymiany handlowej w tej dziedzinie. Doskonale wiemy, jak ważną rolę odgrywają w dziedzinie rolnictwa warunki, na które rolnik zupełnie nie ma wpływu, a o których decyduje Państwo, takie jak: podatki, wolny rynek, również dla handlu ziemią, cła, kursy walut, itd., co musi być uwzględniane i brane pod uwagę w całokształcie polityki Państwa w kontekście specyfiki rolnictwa.
 12. Polityka społeczna i jej organiczny związek z polityką gospodarczą, to konieczny warunek programu narodowego. Im bardziej przejrzyste są zasady gospodarowania, proste procedury i niższe podatki, tym więcej ludzi gospodarujących na swoim, otwierających firmy, samodzielnych, posiadających nieruchomość, dorabiających się własną pracą, tym sprawniej funkcjonuje całe Państwo. Im więcej będzie promocji oraz wspierania normalności i zdrowych rodzin, tym mniej będzie potrzebnych domów dziecka, poprawczaków, więzień i domów starców. Mniej będzie narkomanii, alkoholizmu, bezdomności, przestępstw. Inwestycja w zdrową rodzinę, to najlepsza recepta na przyszłość narodu. W dziedzinie pomocy społecznej opowiadamy się za stosowaniem zasady pomocniczości (subsydiarności), czyli pomocy umiejscowionej jak najniżej (gmina, parafia), więc jak najbliżej znanej i widocznej potrzeby, stąd najskuteczniejszej, która pozwala trafnie docierać do rzeczywiście potrzebujących.
 13. Sport i kultura fizyczna, to nie tylko czynna realizacja hasła: w zdrowym ciele, zdrowy duch, ale również, w swym wydaniu profesjonalnym, teren pięknej rywalizacji międzynarodowej oraz wielka możliwość promocji Kraju i rozsławiania go na całym świecie. Dziś, w dobie postępujących technologii przekazywania relacji, największe imprezy sportowe takie jak: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, czy Europy są transmitowane na cały świat i oglądane przez dziesiątki, czy nawet setki milionów ludzi. Warto, zatem promować i wspierać sport, zarówno w wydaniu specjalistycznym i wyczynowym, jak tym amatorskim i masowym, jako profilaktykę w walce z chorobami cywilizacyjnymi oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.
 14. Turystyka. Wielkie atuty Polski, jakimi są: piękno przyrody, różnorodność krajobrazu, bogactwo historii, polska gościnność, oraz stale rozwijająca się infrastruktura drogowa, lotnicza, hotelowa, wraz ze znanymi w świecie walorami polskiej kuchni, powinny wzmacniać dochody Polaków i budżetu Państwa oraz promować naszą Ojczyznę, jako szczególną atrakcję turystyczną i przyczyniać się do utrwalania prawdy o Polsce i Polakach w świecie. Te same walory winny zachęcać Polaków do turystyki krajowej, by lepiej poznać naszą Ojczyznę.
 15. Polska, jako państwo cywilizacji łacińskiej, od wieków jest ostoją tolerancji wobec emigrantów oraz przykładem przestrzegania zasad wolności religijnej wobec wszelkich innowierców szukających azylu w obliczu ucisku i prześladowań panujących w innych krajach. Gdy gdzieś indziej obowiązywała zasada: „czyja władza, tego religia”, w Polsce konsekwentnie obowiązuje wolność religijna, gdy gdzieś tam panowało rasistowskie, darwinowskie i antychrześcijańskie podejście do ludzi innych ras, czy narodów, Polacy - sami poddawani eksterminacji - masowo ratowali - z poświęceniem życia własnego i swoich rodzin - Żydów podczas niemieckiej okupacji. W kwestii emigrantów utożsamiamy się ze stanowiskiem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, promulgowanym przez Jana Pawła II w dniu 11.X.1992 r., gdzie w § 2241 czytamy: „Władze polityczne z uwagi na dobro wspólne, za które ponoszą odpowiedzialność, mogą poddać prawo do emigracji różnym warunkom prawnym, zwłaszcza poszanowaniu obowiązków migrantów względem kraju przyjmującego. Imigrant obowiązany jest z wdzięcznością szanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego, być posłusznym jego prawom i wnosić swój wkład w jego wydatki”.

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: