Piątek, 10 kwietnia 2020 r.

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów w obliczu koronawirusa

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów w obliczu koronawirusa

  Jakże budujące, wspaniałe, a nawet bohaterskie są postawy i zachowania osób i służb będących napierwszej linii frontu walki z epidemią (szeroko pojęta służba zdrowia) oraz tych szczególnie narażonych ...

  3 kwietnia 2020

 • ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  - Wypowiadanie tego typu twierdzeń, sprzecznych nie tylko z historycznymi faktami, ale również z wcześniejszymi wypowiedziami i gestami Putina – oddającymi hołd obrońcom Westerplatte, czy pochylaniem głowy nad grobami oficerów ...

  15 stycznia 2020

 • Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

  Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

   
  Jest dla mnie oczywiste, że Prezydent Rosji testuje w ten sposób, kto stanie po stronie Polski w sprawie, która wydaje się z pozoru oczywista. I dlatego posuwa się ...

  30 grudnia 2019

 • Wyznajemy BOGA w Tobie

  Wyznajemy BOGA w Tobie

      Oby cudowny blask odkupienia człowieka, bijący z Chrystusowego żłóbka, umacniał w nas wiarę, nadzieję i miłość do Pana Boga, powodował wyrazy naszego dziękczynienia oraz uzbrajał w oręż rozumnej, roztropnej ...

  24 grudnia 2019

 • LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

  LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

       Pierwszym i podstawowym obowiązkiem patriotycznym każdego uczciwego Polaka - niezależnie od poglądów politycznych, pozycji społecznej i światopoglądu - jest, zatem odrzucenie możliwości powierzenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na drugą kadencję, osobie ...

  18 grudnia 2019

ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

W związku z - przypadającą 10 lutego br. - 70 rocznicą śmierci wybitnego polskiego historyka i historiozofa prof. Feliksa Konecznego, wspominamy Jego dzieło, jako podstawę odbudowy, trwania i wzbogacania łacińskiej metody ustroju życia zbiorowego, zarówno w perspektywie Polski, jak i wspólnoty europejskiej, której chcemy być aktywnym członkiem.


     Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku 1928, poświęcił się wyłącznie studiom nad nimi. Owocem tych studiów było wypracowanie własnej, oryginalnej i logicznej analizy całości dziejów świata z podziałem na cywilizacje.

     Według prof. Konecznego, cywilizacja, to metoda ustroju życia zbiorowego. Koneczny wyodrębnił w dziejach świata 22 cywilizacje, jednak obecnie jest ich 9: arabska, bizantyńska, bramińska, chińska, łacińska, numidyjska, turańska, tybetańska i żydowska. Obserwując historię poszczególnych cywilizacji zauważył pewne charakterystyczne prawidłowości:
- nikt nie może być cywilizowany na dwa sposoby,
- cywilizacje sąsiadujące ze sobą zwalczają się,
- przy równouprawnieniu cywilizacji zwycięża ta niższa, bo jest mniej wymagająca,
- mechaniczne mieszanki cywilizacyjne ulegają zniknięciu, bo są niespójne.

     Koneczny wskazuje na czynniki, które różnicują cywilizacje. Są to: prawo, szczególnie majątkowe, spadkowe i rodzinne, źródła prawa, stosunek do etyki, stosunek do czasu. Koneczny kategorycznie odrzuca tezę, że rasa jest wyznacznikiem cywilizacji. Twierdzi, że rasa, to zagadnienie biologii człowieka, a cywilizacja to sprawa ducha. Również religia nie wyznacza cywilizacji, oprócz cywilizacji sakralnych. Koneczny twierdzi, że w Polsce panuje cywilizacja łacińska, ale jest ona napierana przez bizantyńską, turańską i żydowską.

     Cywilizacja turańska została stworzona przez Mongołów. Ulokowała się w Rosji. Jej podstawową cechą jest organizacja wojskowa, stąd też np. więzi rodzinne są bardzo luźne. W tej cywilizacji nie ma prawa publicznego, lecz tylko prywatne, wywodzące się z rozkazów władcy. Państwo jest jego folwarkiem, a jego wola prawem. Społeczeństwo praw nie posiada. Wszelkie organizacje są sterowane odgórnie, a inicjatywa oddolna jest zwalczana, panuje maksymalny centralizm. Elementem jednoczącym jest wódz i osnuta wokół niego legenda. Gdy zabraknie wodza, nadchodzi okres smuty. Pojawienie się nowego, to powrót do normalności. Stosunek do religii w tej cywilizacji jest obojętny. Etyka nie obowiązuje władcy i nigdy nie jest on oceniany z tych pozycji.

     Cywilizacja bizantyńska powstała, jako przeciwieństwo dla rzymskiego zachodu. Ulokowała się w Prusach. W Bizancjum cesarz sprawował władzę również nad religią. Władca dyktował poddanym, jaka religia jest obowiązująca w myśl zasady – cuius regio, eius religio. W konsekwencji państwo znalazło się ponad etyką. Miało być przede wszystkim skuteczne, a niekoniecznie etyczne. Gdy Krzyżacy nawracali mieczem, nasz Paweł Włodkowic walczył o prawa pogan, gdy w Niemczech szalały wojny religijne, w Polsce była tolerancja, gdy w Polsce król biskupobójca tracił koronę, cesarz niemiecki walczył z papieżem o prymat. Poza tym bizantynizm nie cierpi różnorodności. Obowiązuje odgórne ujednolicenie form. Występuje powszechna gotowość do akceptacji nakazów państwowych. Rozkaz to rozkaz.

     Cywilizacja żydowska jest jedną z najstarszych na świecie. Jest cywilizacją programowej odrębności, gdzie spoiwem jest świadomość specjalnej misji nadanej przez Boga, czyli wybraństwo. Misją tą było przygotowanie świata na przyjście Mesjasza, który wśród nich się narodził. Ich tragedią było to, że nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia. Pielęgnując swoją odrębność stworzyli cywilizację sakralną zbudowaną na literalnej wierności Prawu. Dla nas prawo wynika z etyki, u nich etyka z prawa. Życie zgodne z literą prawa, ale niegodziwe, wywodzi się właśnie z faryzejskiego przywiązania do wierności przepisom, a nie etyce. W cywilizacji żydowskiej występuje ponadto sytuacyjność etyki na różne okazje, inna wobec swoich i inna wobec obcych.

     Cywilizacja łacińska wyrosła na bazie prawa antycznego Rzymu, ukształtowana przez etykę Kościoła Rzymsko-Katolickiego. W tej cywilizacji jest żądanie etyki totalnej, we wszystkich dziedzinach życia prywatnego, zbiorowego oraz międzynarodowego. A więc i polityka nie jest wolna od etyki. W cywilizacji łacińskiej etyka jest źródłem prawa, dzięki czemu następuje rozwój moralności. Mamy stale rosnące wymagania etyczne a wraz z nimi zmiany w prawie.  W cywilizacji łacińskiej jest dualizm prawny. Występuje równocześnie prawo prywatne i publiczne. Prawo prywatne funkcjonuje w rodzinach, cechach, stowarzyszeniach, spółdzielniach, uczelniach, partiach politycznych. Z drugiej strony prawo publiczne reguluje stosunki międzyludzkie, zapewniając bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. W cywilizacji łacińskiej obowiązuje monogamia, ponieważ tylko wtedy możliwa jest własność prywatna. Każdy związek małżeński, to powołanie do życia nowej jednostki gospodarczej. Obowiązuje tolerancja religijna i rozdział władzy cywilnej i duchowej. Nie ma zaś tolerancji dla zła. Niedopuszczalny jest relatywizm etyczny. Naród, to rodzina rodzin, związek duchowy, dobrowolny, ale naturalny. Rodzi obowiązki i wspólne prawa. Patriotyzm nie jest zagrożeniem dla sąsiednich narodów, tak jak miłość rodziny nie jest zagrożeniem dla sąsiadów. W cywilizacji łacińskiej czas traktuje się, jako dobro, które trzeba szanować i jak najlepiej wykorzystywać oraz zagospodarowywać. Istnieje więź narodowa poprzez pokolenia, historyzm, czyli wielka odpowiedzialność za przeszłość i przyszłość Ojczyzny.

    Feliks Koneczny uważał cywilizację łacińską za najwyższą, ponieważ stawia najwyższe wymagania. Gdy się jej nie broni, wtedy zwyciężają cywilizacje inne, te, które są mniej wymagające.

     Pamiętajmy o tym przesłaniu wielkiego Polaka prof. Feliksa Konecznego, szczególnie dzisiaj, kiedy współczesny świat i Europa próbuje organizacji na bazie łączenia wszystkich cywilizacji (multi-kulti), bez fundamentu etycznego, co powoduje, bardzo dziś widoczne, tragiczne skutki. „Nie można być, bowiem, cywilizowanym na dwa sposoby”.

     Budujmy przyszłość naszej Ojczyzny w oparciu o łacińskie wzorce cywilizacyjne, odrzucając tych, którzy wprowadzają w Polsce wschodnie metody sprawowania władzy, oparte na zawłaszczaniu i centralizacji Państwa zależnego wyłącznie od woli i decyzji wodza. Odrzucajmy także typową dla cywilizacji bizantyńskiej Prus politykę bez etyki. Starajmy się, by w Unii Europejskiej dominowała cywilizacja łacińska.                                      

Pamiętajmy, że jesteśmy za Ojczyznę odpowiedzialni, zarówno przed tymi, którzy Polskę budowali, bronili, walczyli myślą i orężem, poświęcali się, oddawali życie, modlili się, jak i przed tymi, którzy przyjdą po nas. Jesteśmy też odpowiedzialni za to, jaka będzie Europa.

    Stawiajmy sobie wysokie wymagania – Polska jest tego warta!


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 9 lutego 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: