Niedziela, 16 lutego 2020 r.

 • ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  - Wypowiadanie tego typu twierdzeń, sprzecznych nie tylko z historycznymi faktami, ale również z wcześniejszymi wypowiedziami i gestami Putina – oddającymi hołd obrońcom Westerplatte, czy pochylaniem głowy nad grobami oficerów ...

  15 stycznia 2020

 • Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

  Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

   
  Jest dla mnie oczywiste, że Prezydent Rosji testuje w ten sposób, kto stanie po stronie Polski w sprawie, która wydaje się z pozoru oczywista. I dlatego posuwa się ...

  30 grudnia 2019

 • Wyznajemy BOGA w Tobie

  Wyznajemy BOGA w Tobie

      Oby cudowny blask odkupienia człowieka, bijący z Chrystusowego żłóbka, umacniał w nas wiarę, nadzieję i miłość do Pana Boga, powodował wyrazy naszego dziękczynienia oraz uzbrajał w oręż rozumnej, roztropnej ...

  24 grudnia 2019

 • LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

  LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

       Pierwszym i podstawowym obowiązkiem patriotycznym każdego uczciwego Polaka - niezależnie od poglądów politycznych, pozycji społecznej i światopoglądu - jest, zatem odrzucenie możliwości powierzenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na drugą kadencję, osobie ...

  18 grudnia 2019

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy uwagę na szczególną wagę oraz doniosłe znaczenie podejmowanej przez Naród decyzji politycznej w kontekście obecnej prezydentury, będącej radykalnym zaprzeczeniem rangi, powagi i wynikających z Konstytucji zobowiązań przynależnych Głowie Państwa.


     Pierwszym i podstawowym obowiązkiem patriotycznym każdego uczciwego Polaka - niezależnie od poglądów politycznych, pozycji społecznej i światopoglądu - jest, zatem odrzucenie możliwości powierzenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na drugą kadencję, osobie łamiącej Ustawę Zasadniczą i uroczyście składaną przysięgę, będącej nie tyle Głową Państwa, co bezwolnym wykonawcą woli prezesa partii.

     Obecna sytuacja, zarówno wewnętrzna, jak geopolityczna, wymaga od odpowiedzialnych sił społeczno-politycznych oraz Rodaków w Kraju i za granicą, szczególnej mądrości i roztropności w kreowaniu kandydatów, a następnie wyborze Prezydenta kompetentnego i przygotowanego, potrafiącego się wznieść ponad polityczne podziały, zdolnego do pogodzenia Polaków i odbudowy autorytetu Polski w świecie.

     Wyrażamy zdecydowane przekonanie, że wybory prezydenckie, zwłaszcza w Polsce i szczególnie w obecnym czasie, wzywają do powagi i odpowiedzialności. Wymagają zarówno odbudowy rangi prezydentury w Polsce, jak również odzyskania wysokiej pozycji naszego Kraju w świecie. Nie mogą, zatem przybierać postaci happeningu, prezentacji celebrytów, czy socjotechnicznych eksperymentów. Tego typu działania oraz niewyciąganie wniosków z porażek wyborczych opozycji obserwujemy z dezaprobatą.
Jest, zatem oczywiste, że po tragicznej prezydenturze Dudy, w obliczu destrukcyjnych i szkodliwych rządów Kaczyńskiego, nie stać Polski na kolejny eksperyment osobowościowo-psychologiczny!                         

Czas na autentycznego Prezydenta, polityka z „krwi i kości”, sprawdzonego i z autorytetem!

     Skuteczna walka o prezydenturę musi być prowadzona w opozycji do autorytarnych, pozaprawnych i obcych cywilizacyjnie rządów PiS, ale to zbyt mało, jeśli będzie także w opozycji do tradycji, kultury i religii zdecydowanej większości Polaków. Ostatnie wybory są tego namacalnym świadectwem. Słuszny opór wobec złych rządów jest pożądany, ale sama negacja nie wystarcza. Potrzeba jeszcze pozytywnej alternatywy zakotwiczonej na własnym, a nie obcym, fundamencie aksjologicznym oraz ideowym.

     W związku z powyższym uważamy, że optymalny kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w kontekście dzisiejszej rzeczywistości oraz porażek opozycji w ostatnich kilku wyborach i braku wyciągania z nich oczywistych wniosków - powinien charakteryzować się dojrzałością i doświadczeniem w polityce połączonymi z silną osobowością, znajomością uwarunkowań wewnętrznych i zagadnień geopolityki, biegłą znajomością prawa w kontekście konieczności odbudowy praworządności, prezentować postawę koncyliacyjną w sensie nie tyle unikania sporów, co mądrego ich zapobiegania i łagodzenia. Powinien gwarantować postawę niezależną od różnych wpływów i nacisków politycznych, ponadpartyjną, z równoczesną umiejętnością organizowania jak najszerszej współpracy dla dobra ogółu i zdolnością kompromisu. Winien stać na straży Konstytucji, praworządności i trójpodziału władz, być gwarantem współpracy i porozumień ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami. Powinien tworzyć konserwatywną, umiarkowaną i wiarygodną alternatywę dla obecnej autorytarnej i obłudnej władzy, stojącą na fundamencie tradycyjnych wartości (poświadczoną własnym świadectwem, a nie deklaracjami) i cywilizacji zachodniej (łacińskiej), realiów teraźniejszości i wyzwań przyszłości, w oparciu o zasady demokracji, praworządności oraz uwarunkowań geopolitycznych (NATO) i wspólnotowych (UE), w jakich znajduje się Polska.

     Wyrażamy przekonanie, że tylko taki kandydat gwarantuje nie tylko zwycięstwo w wyborach prezydenckich, ale również, wspólnie z Senatem, powrót Polski na drogę praworządności, przestrzegania Konstytucji, a co za tym idzie, odzyskania, należnej Polsce, pozycji i roli w Europie i świecie.


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 14 grudnia 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: