Środa, 12 maja 2021 r.

 • Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

  Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

       Wielkie reformy w dziedzinie społecznej i politycznej, jakich dokonała Konstytucja 3 Maja, w obliczu gorzkich owoców i następstw Sejmu Czteroletniego, zdawały się być tylko demonstracją i pretekstem w celu ...

  3 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

  Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

     Wybuchło ono, jako sprzeciw wobec pogwałcenia - przez przedstawicieli międzynarodowej komisji - ustalonych Traktatem Wersalskim, reguł rozstrzygnięcia odbytego plebiscytu.Ta krzywdząca dla Polski interpretacja przyznawała Niemcom cały okręg przemysłowy Górnego Śląska ...

  2 maja 2021

 • Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem umocni wszystkich Polaków na życiowych drogach, wypełnianych powołaniach i spełnianych obowiązkach, pomimo przeżywanych doświadczeń, trudności i różnorakich wyzwań ...

  3 kwietnia 2021

 • ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

  ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

            Wagę tego dzieła oraz determinację jego twórców podkreśla fakt, że prace parlamentarne mające na celu budowę zdrowego ustroju odradzającego się do niepodległego bytu zjednoczonego Państwa trwały podczas wojny ...

  18 marca 2021

 • WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

   
  Nie tylko gorąco wierzymy, ale jesteśmy bezsprzecznie pewni, że spełnianie się i owocowanie życzeń formułowanych pod adresem Szanownego Jubilata, będzie nie tylko ogromnym dobrem w wymiarze osobistym i rodzinnym, ale ...

  27 lutego 2021

Statut Ligi Polskich Rodzin

Rozdział I

§ 1

Liga Polskich Rodzin, której skrót brzmi LPR, jest organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych oraz niniejszego Statutu i zwana jest dalej Ligą.

§ 2

Liga jest partią polityczną i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 3

Liga działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wśród Polonii zagranicznej.

§ 4

Siedzibą władz naczelnych Ligi jest Warszawa.

§ 5

Liga używa pieczęci oraz może posiadać godło, sztandar i hymn.

§ 6

Uchwały i działalność władz Ligi nie mogą być sprzeczne z Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi oraz niniejszym Statutem.

§ 7

Wybory władz wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 8

Do ważności uchwał władz Ligi wszystkich szczebli wymagane jest, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykła większość głosów w obecności  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego danego organu Ligi.


Rozdział II
Cele i środki działania

§ 9

Cele Ligi określa Deklaracja Programowa oraz Założenia Programowe.

§ 10

Liga realizuje swoje cele poprzez:
1. udział przedstawicieli Ligi w organach państwowych i samorządowych,
2. pracę ideowo-wychowawczą,
3. prowadzenie działalności propagandowej, wydawniczej i prasowej,
4. działalność klubową, odczytową i organizowanie wieców,
5. współpracę z bliskimi ideowo organizacjami politycznymi i społecznymi,
6. udział w wyborach.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 11

Liga składa się z członków zwyczajnych i członków uczestników.

§ 12

Członkiem zwyczajnym i członkiem uczestnikiem może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegający zasad etyki katolickiej, niepozbawiony praw publicznych, który:
a) ukończył 18 lat,
b) nie należy do innej partii politycznej,
c) uznaje Deklarację Ideową, Założenia Programowe i Statut,
d) złożył deklarację członkowską, popartą podpisami dwóch członków
e) złożył przyrzeczenie następującej treści: ?Wstępując w szeregi Ligi Polskich Rodzin, świadom wagi mojego postanowienia, przyrzekam: wierność idei narodowej, wcielanej w życie przez Ligę; lojalność, życzliwość, współpracę jego władzom, koleżeńskie traktowanie ogółu członków; sumienność, karność, bezinteresowność w wypełnianiu obowiązków organizacyjnych; gotowość osobistych ofiar w realizowaniu celów Ligi. Tak mi dopomóż Bóg!?

§ 13

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny przynajmniej po 6 miesiącach od dnia zostania członkiem uczestnikiem. Członków uczestników przyjmuje Zarząd Główny lub upoważniony przez Zarząd Główny ? Zarząd Okręgu. Zarząd Główny może w szczególnie uzasadnionych sytuacjach zwolnić członka uczestnika z obowiązku odbycia stażu opisanego w niniejszym paragrafie.

§ 14

Członek ma obowiązek:
a) stosować się do Deklaracji Ideowej, Założeń Programowych i uchwał władz Ligi,
b) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i regulaminów uchwalonych przez władze Ligi,
c) regularnie opłacać składki członkowskie,
d) popierać kandydatów wskazanych przez Ligę w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Ligi wszystkich szczebli,
b) korzystać z urządzeń Ligi i uczestniczyć z ramienia Ligi w wyborach do parlamentu i samorządu zgodnie z postanowieniami Zarządu Głównego,
c) nosić odznakę i posiadać legitymację Ligi,
d) występować do władz Ligi z wnioskami i postulatami.

2. Członek uczestnik ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do terenowych struktur Ligi, tj. zarządów i komisji rewizyjnych wszystkich szczebli, które nie wchodzą w skład władz naczelnych Ligi opisanych w § 21 a-f,
b) korzystać z urządzeń Ligi i uczestniczyć z ramienia Ligi w wyborach do parlamentu i samorządu zgodnie z postanowieniami Zarządu Głównego,
c) nosić odznakę i posiadać legitymację Ligi,
d) występować do władz Ligi z wnioskami i postulatami.

§ 16

Właściwy Zarząd Okręgu skreśla członka uczestnika z listy członków Ligi w razie:
a) złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Ligi,
b) upływu sześciomiesięcznego okresu zalegania w opłacaniu składek członkowskich,
c) wstąpienia przez niego do innej partii politycznej.

§ 17

Zarząd Główny może zawiesić w prawach członkowskich na okres jednego roku albo wykluczyć z Ligi członka, który:
a) nie stosuje się do Deklaracji Ideowej, Założeń Programowych lub innych uchwał władz Ligi,
b) nie przestrzega postanowień niniejszego Statutu lub regulaminów uchwalonych przez władze Ligi,
c) w jakikolwiek sposób działa na szkodę Ligi lub godzi w jej dobre imię,
d) nie dochowuje przyjętych wobec Ligi zobowiązań,
e) popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 18

Od uchwały Zarządu Głównego podjętej na podstawie § 17 przysługuje członkowi odwołanie do Głównej Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Kompetencje opisane w § 17 w stosunku do członków uczestników wykonuje Zarząd Okręgu, a odwołanie w trybie określonym niniejszym paragrafem służy do Zarządu Głównego.

§ 19

W wypadku, gdy członek Ligi objął stanowisko publiczne, z którym związany jest zakaz działalności partyjnej, Zarząd Główny, na wniosek zainteresowanego, zawiesza go w prawach i obowiązkach członkowskich na okres pełnienia tego stanowiska.

§ 20

Zarząd Główny, w wypadkach określonych w § 17, może zawiesić w prawach członkowskich albo wykluczyć z Ligi członka Rady Politycznej uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę Polityczną większością co najmniej 2/3 głosów.

Rozdział IV
Władze naczelne

§ 21

Władzami naczelnymi Ligi są:
a) Kongres,
b) Prezes Ligi,
c) Rada Polityczna,
d) Zarząd Główny,
e) Prezydium Zarządu Głównego,
f) Główna Komisja Rewizyjna,
g) Rada Programowa.

§ 22

Kadencja władz naczelnych Ligi trwa cztery lata.

§ 23

Kongres składa się z:
a) delegatów wybranych przez zjazdy okręgowe,
b) prezesów i wiceprezesów zarządów okręgowych,
c) członków Rady Politycznej.

§ 24

Liczbę i sposób wyboru delegatów określa Zarząd Główny. W przypadku, gdy liczba członków uprawnionych do wybierania delegatów nie przekracza sześciuset, delegatami są wszyscy członkowie-zwyczajni.

§ 25

Prezes Ligi, Członkowie Rady Politycznej i członkowie Zarządu Głównego, którzy ustępują podczas Kongresu, uczestniczą w nim aż do jego zamknięcia.

§ 26

Do kompetencji Kongresu należy:
a) wybór Prezesa Ligi i członków Rady Politycznej oraz ich odwoływanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
b) wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalenie Statutu Ligi i zmian w Statucie,
d) uchwalenie Deklaracji Ideowej,
e) udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium ustępującym władzom naczelnym Ligi, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
f) określenie ogólnych kierunków polityki Ligi,
g) powołanie Honorowego Komitetu Wspierającego Ligi,
h) powoływanie członków Rady Programowej,
i) powoływanie na czteroletnią kadencję Przewodniczącego Kongresu, zwanego dalej Przewodniczącym i odwoływanie Przewodniczącego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 27

Kongres Zwyczajny zwoływany jest przez Przewodniczącego co najmniej raz na cztery lata.

§ 28

1. Przewodniczący zwołuje Kongres Nadzwyczajny z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Rady Politycznej,
b) Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący:
a) powołuje sekretariat do obsługi Kongresu,
b) wchodzi w skład Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

§ 29

Przewodniczący powinien zwołać Kongres Nadzwyczajny najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od chwili zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 28 ust. 1. Kongres nadzwyczajny powinien odbyć się w ciągu 4 tygodni od jego zwołania. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Kongresu w terminie, Kongres zwołuje Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 30

Przedmiotem obrad Kongresu Nadzwyczajnego są sprawy, dla których został zwołany.

§ 31

1. Prezes Ligi wybierany jest przez Kongres bezwzględną większością głosów.
2. W wypadku śmierci Prezesa Ligi lub rezygnacji przez niego z dalszego sprawowania funkcji, Rada Polityczna wybiera spośród grona swoich członków bezwzględną większością głosów pełniącego obowiązki Prezesa Ligi.
3. W wypadku spowodowanej stanem zdrowia Prezesa trwałej niemożności sprawowania przez niego funkcji, ust.2 stosuje się odpowiednio.
4. Pełniący obowiązki Prezesa Ligi kontynuuje kadencję Prezesa Ligi.

§ 32

1. Kongres może nadać członkowi Ligi szczególnie zasłużonemu dla Ligi tytuł Prezesa Honorowego. Uchwała o nadaniu tytułu Prezesa Honorowego może zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
2. Tytuł Prezesa Honorowego nadawany jest dożywotnio. Prezes Honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek, ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Politycznej i Zarządu Głównego.

§ 33

Honorowy Komitet Wspierający tworzą osoby zaproszone do niego przez Kongres. § 32 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 34

Prezydium Zarządu Głównego jest ciałem kolegialnym składającym się z: Prezesa Ligi, wiceprezesów Ligi, skarbnika Zarządu Głównego, przewodniczącego Rady Politycznej i Przewodniczącego. Prezydium Zarządu Głównego kieruje całokształtem polityki i działalności Ligi. Do jego kompetencji należy:
1. kierowanie pracami Zarządu Głównego,
2. przedstawienie Radzie Politycznej spośród jej członków kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Politycznej i członków Zarządu Głównego,
3. powoływanie i odwoływanie sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego,
4. przedstawianie Radzie Politycznej wniosków w sprawie obsady stanowisk kierowniczych w aparacie organizacyjnym Ligi,
5. zarządzanie majątkiem Ligi w sposób określony uchwałą Zarządu Głównego.

§ 35

1. Rada Polityczna składa się z:
a) Prezesa Ligi,
b) Trzydziestu - sześćdziesięciu członków wybranych przez Kongres,
c) Przedstawicieli reprezentacji parlamentarnej Ligi w liczbie ustalonej po każdych wyborach przez uchwałę Rady Politycznej podjętą na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.
2. Rada Polityczna wybiera spośród swoich członków wybranych przez Kongres przewodniczącego Rady oraz na wniosek Prezydium Zarządu Głównego dwóch - czterech jej wiceprzewodniczących.
3. Regulamin Rady Politycznej określa zasady wyłaniania przedstawicieli reprezentacji parlamentarnej Ligi, zasiadającej w Radzie Politycznej.

§ 36

Rada Polityczna w czasie trwania kadencji może dokooptować członków, nie więcej jednak niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 37

Do kompetencji Rady Politycznej należy:
a) ustalanie kierunków bieżącej polityki Ligi w formie uchwał, oświadczeń i zaleceń dla pozostałych władz i członków Ligi,
b) wysuwanie kandydatów Ligi do organów państwowych, samorządowych i innych organów wybieralnych,
c) dokonywanie okresowych ocen działalności politycznej Ligi,
d) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Prezydium Zarządu Głównego członków Zarządu Głównego,
e) powoływanie trzech członków sądu organizacyjnego do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw należących do jego kompetencji,
f) zatwierdzenie informacji o działalności finansowej Ligi, (o której mowa w § 41 pkt. i),
g) tworzenie Funduszu Wyborczego.

§ 38

1. Posiedzenie Rady Politycznej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co pół roku.
2. Przewodniczący Rady Politycznej wchodzi w skład Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

§ 39

Rada Polityczna może powoływać komisje do opracowania zagadnień z zakresu jej kompetencji. W skład Komisji mogą być powoływani członkowie Ligi niebędący członkami Rady, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach osoby niebędące członkami Ligi. Przewodniczących Komisji Rada Polityczna powołuje ze swego grona.

§ 40

1. Zarząd Główny jest stale urzędującą władzą, prowadzącą politykę Ligi i reprezentującą je na zewnątrz oraz uprawnioną do zaciągania zobowiązań majątkowych.
Zarząd Główny składa się z:
a) Prezesa Ligi jako przewodniczącego,
b) Przewodniczącego i przewodniczącego Rady Politycznej,
c) 6 - 16  członków.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, zaproszeni przez Prezesa Ligi prezesi zarządów okręgów, przewodniczący organizacji młodzieżowej Ligi oraz kierownicy wydziałów Zarządu Głównego. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących struktury, organizacji i zawierania koalicji wyborczych Zarząd Główny obraduje w składzie poszerzonym o prezesów okręgów.
3. Prezydium Zarządu Głównego jest stale urzędującym ciałem w skład którego wchodzą osoby wymienione w § 34. Prezydium podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
4. Z posiedzeń Prezydium sporządza się protokół, który jest dołączany przez sekretarza Zarządu Głównego do protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Ligi, Prezydium Zarządu Głównego lub upoważniony przez Prezydium wiceprezes Ligi.

§ 41

1. Do kompetencji Zarządu Głównego w szczególności należy:
a) wykonywanie uchwał Kongresu, uchwał i zaleceń Rady Politycznej oraz podejmowanie decyzji politycznych,
b) koordynowanie działalności organizacji terenowych oraz wydziałów Zarządu Głównego,
c) ustalenie struktury aparatu organizacyjnego Ligi oraz uchwalanie regulaminów Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału Powiatowego,
d) zarządzanie majątkiem Ligi,
e) sprawowanie nadzoru nad działalnością organizacji terenowych Ligi,
f) tworzenie i znoszenie okręgów,
g) zatwierdzanie składu zarządów tych okręgów,
h) ustalanie wysokości składek,
i) opracowywanie informacji o działalności finansowej Ligi.
2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy prowadzenie bieżących spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego oraz podejmowanie decyzji politycznych w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

§ 42

1. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezes Ligi, Prezydium Zarządu Głównego lub upoważniony przez Prezydium wiceprezes Ligi w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes Ligi lub w jego zastępstwie przewodniczący Rady Politycznej lub Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy tygodnie.

§ 43

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych władz naczelnych Ligi.
2. Główna Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin oraz regulaminy Okręgowej i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

§ 44

Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji.

§ 45

1. Główna Komisja Rewizyjna:
a) kontroluje co najmniej raz do roku działalność finansową Ligi,
b) opracowuje i przedstawia Kongresowi sprawozdania z działalności finansowej Ligi,
c) może występować z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującym władzom naczelnym Ligi,
d) Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Głównego o zawieszeniu lub wykluczeniu członka,
e) Przedstawia wnioski o których mowa w § 26.
2. Główna Komisja Rewizyjna może zgłaszać wnioski i uwagi Radzie Politycznej.

§ 46

Sąd Organizacyjny składa się z 3 sędziów wybranych przez Radę Polityczną. W sprawach dotyczących sporów między członkami Rady Politycznej Rada może zwrócić się do Zarządu Głównego o wybór sędziów Sądu Organizacyjnego.

§ 47

Na pierwszym posiedzeniu Sąd Organizacyjny wybiera ze swego grona przewodniczącego Sądu.

§ 48

Sąd Organizacyjny rozpatruje spory między członkami Ligi.

§ 49

1. W sprawach określonych w § 48 Sąd Organizacyjny wydaje orzeczenia, w postaci upomnienia, nagany bądź umarza postępowanie lub oddala żądanie wnioskodawcy.
2. Orzeczenia Sądu Organizacyjnego są ostateczne.


Rozdział V
Okręgi Ligi

§ 50

1. Zarząd Główny tworzy, w miarę potrzeby, Okręgi Ligi oraz określa tereny ich działania.
2. Okręg może zostać utworzony, jeżeli na przewidywanym terenie jego działania istnieją co najmniej dwa Oddziały Powiatowe.

§ 51

Zarząd Główny może znieść Okręg, jeżeli działalność jego władz lub członków w sposób rażący sprzeczna jest z niniejszym Statutem, uchwałami władz naczelnych albo ze względów organizacyjnych.

§ 52

W skład Okręgu wchodzą wszyscy członkowie zamieszkali na terenie jego działania oraz posłowie i senatorowie wybrani w okręgach wyborczych z terenu danego Okręgu.

§ 53

Władzami Okręgu są:
a) Zjazd Okręgowy,
b) Prezes Okręgu,
c) Zarząd Okręgowy,
d) Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 54

Kadencja władz Okręgu trwa dwa lata.

§ 55

W Zjeździe Okręgowym biorą udział delegaci wybrani przez Zjazdy Powiatowe oraz:
1) Prezes Okręgu, członkowie Zarządu Okręgowego oraz prezesi Oddziałów Powiatowych,
2) Członkowie Rady Politycznej, Zarządu Głównego oraz posłowie i senatorowie Ligi zamieszkali na terenie działania Okręgu.

§ 56

Liczbę i sposób wyboru delegatów określa Zarząd Główny.

§ 57

Prezes Okręgu i członkowie Zarządu Okręgowego, którzy ustępują podczas Zjazdu, uczestniczą w nim aż do jego zamknięcia z głosem stanowiącym.

§ 58

Do kompetencji Zjazdu Okręgowego należy:
a) wybór Prezesa Okręgu,
b) wybór członków Zarządu Okręgowego,
c) wybór Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
d) ocena działalności Okręgu w minionej kadencji oraz na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom Okręgu,
e) opiniowanie planu działania Okręgu, przedstawionego przez wybranego Prezesa Okręgu.

§ 59

Zwyczajny Zjazd Okręgowy zwoływany jest przez Zarząd Okręgowy co dwa lata. Założycielski Zjazd Okręgowy zwoływany jest przez Zarząd Główny.

§ 60

1. Zarząd Okręgowy zwołuje nadzwyczajny Zjazd Okręgowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej albo Zarządu Głównego.
2. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Zjazdu Okręgowego podjęta na wniosek Zarządu Okręgowego lub na wniosek innych władz Okręgu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

§ 61

1. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Zjazdu Okręgowego są sprawy, dla których został zwołany; w szczególności Zjazd Okręgowy może być zwołany w celu uzupełnienia składu władz okręgu, o których mowa w § 53 pkt b) - d).
2. Do uzupełnienia składu władz Okręgu stosuje się odpowiednio § 62.

§ 62

1. Prezes Okręgu wybierany jest bezwzględną większością głosów.
2. Członków Zarządu Okręgu wybiera Zjazd Okręgu. Zarząd Główny w ciągu czternastu dni od dnia wyboru władz Okręgu podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia Prezesa Okręgu  i składu Zarządu Okręgu.
3. W razie odmowy zatwierdzenia Prezesa i składu Zarządu Okręgu, Zarząd Główny powołuje tymczasowy Zarząd Okręgu, który w ciągu trzech miesięcy zwołuje nadzwyczajny Zjazd Okręgu, w celu wyboru nowego Zarządu.

§ 63

Prezes Okręgu kieruje całokształtem działalności Okręgu, a w szczególności:
a) jest przewodniczącym Zarządu Okręgowego,
b) reprezentuje Okręg na terenie jego działania.

§ 64

Zarząd Okręgowy składa się z Prezesa, 5-7 członków wybranych przez Zjazd Okręgu oraz z prezesów oddziałów powiatowych działających na terenie okręgu.

§ 65

Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Zarząd Okręgowy na wniosek Prezesa Okręgu wybiera ze swego grona  wiceprezesa oraz sekretarza i skarbnika Zarządu Okręgu.

§ 66

1. Zarząd Okręgu jest władzą wykonawczą Okręgu. W szczególności Zarząd Okręgu:
a) kieruje działalnością Ligi na terenie Okręgu, wykonuje uchwały władz naczelnych oraz uchwały Zjazdu Okręgu,
b) wysuwa kandydatów Ligi do organów samorządowych na terenie działania Okręgu,
c) powołuje i znosi oddziały powiatowe oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością. Zniesienie oddziału powiatowego, któremu sprzeciwia się Prezes lub Zarząd Oddziału wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego,
d) wykonuje czynności zlecone przez władze naczelne,
e) zarządza majątkiem Ligi w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.
2. Prezydium Zarządu Okręgu składające się z Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika zwołuje Prezes Okręgu lub wiceprezes w miarę potrzeby, w sprawach wymagających natychmiastowego działania. Decyzje Prezydium wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.

§ 67

Posiedzenia Zarządu Okręgowego zwołuje Prezes Okręgu lub wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. W posiedzeniach tych może uczestniczyć, z głosem doradczym , przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 68

Okręgowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 ? 5 członków wybieranych przez Zjazd Okręgowy. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Okręgowego.

§ 69

Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Okręgowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.

§ 70

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
a) kontroluje co najmniej raz do roku działalność finansową Okręgu,
b) opracowuje i przedstawia Zjazdowi Okręgowemu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności finansowej Okręgu,
c) występuje z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu,
d) występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującym władzom Okręgu.

§ 71

Zarząd Okręgowy może zostać zawieszony lub zniesiony przez Zarząd Główny w razie stwierdzenia, iż jago działalność jest sprzeczna z niniejszym Statutem, Uchwałami władz naczelnych lub linią polityki Ligi. W takim wypadku Zarząd Główny powołuje tymczasowy Zarząd Okręgowy, który w ciągu trzech miesięcy zwołuje nadzwyczajny Zjazd Okręgowy w celu wyboru nowego Zarządu.

§ 72

Zarząd Główny może uchylić uchwałę podjętą przez władze Okręgu, jeżeli jest ona sprzeczna z Deklaracją Ideową, Założeniami Programowymi, uchwałami władz naczelnych lub linią polityki Ligi bądź też została podjęta z naruszeniem postanowień niniejszego Statutu lub regulaminów.


Rozdział VI
Oddziały Powiatowe Ligi

§ 73

1. Zarząd Okręgowy tworzy, w miarę potrzeby Oddziały Powiatowe Ligi i określa tereny ich działania.
2. Oddziały Powiatowe tworzy Zarząd Główny, jeżeli na przewidywanym terenie ich działania nie został utworzony Okręg Ligi, stosownie do punktu § 50. Oddziały Powiatowe może również tworzyć Prezydium Zarządu Głównego.
3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze Zarząd Główny wykonuje w stosunku do Oddziałów Powiatowych uprawnienia Zarządu Okręgowego.

§ 74

Zarząd Okręgowy współpracuje z Zarządami Oddziałów Powiatowych z terenu Okręgu, w szczególności w działaniach na rzecz powołania struktur organizacyjnych  Ligi w każdym powiecie i gminie.

§ 75

W skład Oddziału wchodzą wszyscy członkowie zamieszkali na terenie jego działania.

§ 76

Władzami Oddziału Powiatowego są:
a) Zjazd Powiatowy,
b) Prezes Oddziału Powiatowego,
c) Zarząd Oddziału Powiatowego,
d) Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

§ 77

Kadencja władz Oddziału trwa dwa lata.

§ 78

1. W Zjeździe Powiatowym uczestniczą wszyscy członkowie zamieszkali na terenie działania oddziału oraz Prezes Okręgu, członkowie Zarządu Okręgowego, członkowie Rady Politycznej, Zarządu Głównego oraz posłowie i senatorowie zamieszkali na terenie działania oddziału.
2. Postanowienia § 56 stosuje się odpowiednio.
3. Ustępujący Prezes Oddziału Powiatowego i członkowie Zarządu Oddziału uczestniczą w Zjeździe aż do jego zamknięcia, z głosem stanowiącym.

§ 79

Do kompetencji Zjazdu Powiatowego należy:
a) wybór Prezesa Oddziału Powiatowego,
b) wybór członków Zarządu Oddziału Powiatowego,
c) wybór członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
d) ocena działania Oddziału w minionej kadencji oraz udzielenie bądź odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom Oddziału.

§ 80

1. Zwyczajny Zjazd Powiatowy zwoływany jest przez Zarząd Oddziału co dwa lata.
2. Założycielski Zjazd Powiatowy danego Oddziału zwoływany jest przez Zarząd właściwego Okręgu lub, w sytuacjach o których mowa w § 73 ust. 2, Zarząd Główny.

§ 81

1. Zarząd Oddziału Powiatowego zwołuje nadzwyczajny Zjazd Powiatowy z własnej inicjatywy lub na wniosek jego Prezesa, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Zarządu Okręgowego lub Zarządu Głównego.
2. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Zjazdu Powiatowego są sprawy, dla których został zwołany, a w szczególności uzupełnienie składu jego władz, o których mowa w § 76 pkt b) ? d).
3. Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego Zjazdu Powiatowego podjęta na wniosek władz Oddziału wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.

§ 82

1. Prezesa Oddziału Powiatowego wybiera Zjazd Powiatowy bezwzględną większością głosów.
2. Członków Zarządu Oddziału Powiatowego wybiera Zjazd Powiatowy na wniosek Prezesa Oddziału Powiatowego.
3. Zarząd Okręgowy w ciągu 14 dni od dnia wyboru władz Oddziału podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia Prezesa i składu Zarządu Oddziału Powiatowego.
4. W razie odmowy zatwierdzenia Prezesa i składu Zarządu Oddziału Powiatowego, Zarząd Okręgu powołuje tymczasowy Zarząd Oddziału Powiatowego, który w ciągu trzech miesięcy zwołuje nadzwyczajny Zjazd Powiatowy.

§ 83

Prezes Oddziału Powiatowego kieruje całokształtem działalności Oddziału, przewodnicząc Zarządowi Oddziału oraz reprezentując Oddział na terenie jego działania.

§ 84

1. Zarząd Oddziału Powiatowego składa się z Prezesa i 3 ? 5 członków.
2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona, na wniosek Prezesa Oddziału, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 85

1. Zarząd Oddziału Powiatowego jest władzą wykonawczą Oddziału. W szczególności Zarząd Oddziału:
a) wykonuje uchwały władz naczelnych i okręgowych oraz uchwały Zjazdu Powiatowego,
b) wysuwa kandydatów Ligi do organów samorządowych na terenie działania Oddziału,
c) tworzy i znosi koła oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
d) zarządza majątkiem Ligi na terenie działania Oddziału, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.
2. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 86

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zjazd Powiatowy. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład Zarządu Oddziału Powiatowego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału, z głosem doradczym.

§ 87

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
a) kontroluje co najmniej raz do roku działalność finansową Oddziału,
b) opracowuje i przedstawia Zjazdowi Powiatowemu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Oddziału,
c) występuje z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Powiatowego,
d) występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującym władzom Oddziału.

§ 88

1. Zarząd Oddziału może zostać zawieszony lub zniesiony przez właściwy Zarząd Okręgu w razie stwierdzenia, że jego działalność jest sprzeczna ze Statutem, uchwałami władz naczelnych lub linią polityki Ligi.
2. Uchwała Zarządu Okręgu w sprawie, o której mowa w ust. 1, wymaga dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów w obecności 3/4 uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała Zarządu Okręgu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny.
4. W razie zawieszenia lub zniesienia Zarządu Oddziału, Zarząd Okręgu powołuje tymczasowy Zarząd Oddziału, który w ciągu trzech miesięcy zwołuje nadzwyczajny Zjazd Powiatowy w celu wyboru nowego Zarządu.


Rozdział VII
Koła Ligi

§ 89

Podstawową jednostką organizacyjną Ligi jest Koło.

§ 90

Koło tworzy i znosi oraz nadzoruje ich działalność Zarząd Oddziału Powiatowego. W miarę możliwości Koła tworzy się w każdej gminie, a w dużych miastach w każdej dzielnicy.

§ 91

Uprawnienia Zarządu Oddziału Powiatowego w stosunku do Kół działających na terenie, gdzie nie utworzono Oddziału Powiatowego, wykonuje Zarząd Okręgu.

§ 92

1. Do utworzenia Koła potrzeba co najmniej 8 członków.
2. Koło nie powinno liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.

§ 93

1. Władzą Koła jest Kierownik.
2. Kierownika Koła wybierają członkowie zwyczajni, wchodzący w skład Koła zgromadzeni na zebraniu ogólnym Koła.
3. Kadencja Kierownika Koła trwa rok.
4. W ciągu czternastu dni od dnia wyboru Kierownika Koła, Zarząd Oddziału Powiatowego podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia Kierownika Koła.
5. W razie odmowy zatwierdzenia Kierownika Koła, Zarząd Oddziału Powiatowego powołuje pełniącego obowiązki Kierownika Koła, który w ciągu jednego miesiąca zwołuje ogólne zebranie członków Koła w celu wyboru nowego Kierownika Koła.

§ 94

Do kompetencji Kierownika Koła należy:
a) wykonywanie uchwał władz nadrzędnych,
b) reprezentowanie Koła na terenie jego działania,
c) kierowanie pracami Koła,
d) wykonywanie innych czynności zleconych przez władze nadrzędne.

§ 95

Szczegółowe zasady i tryb pracy Koła określa Zarząd Główny w formie regulaminu.

§ 96

Zarząd Główny, Zarząd Okręgowy lub Zarząd Oddziału Powiatowego mogą powoływać pełnomocników zaufania w wypadku, gdy na danym terenie nie istnieje struktura organizacyjna Ligi. Zadania pełnomocników określa uchwała Zarządu Głównego.

Rozdział VIII
Organizacja Ligi poza granicami kraju

§ 97

Do organizacji terenowych Ligi, działających poza granicami Kraju, stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziałów V i VII niniejszego Statutu.

§ 98

Zarząd Główny, w porozumieniu z przedstawicielami organizacji Ligi poza granicami Kraju, może ustalić szczegółowe zasady działalności tej organizacji.


Rozdział IX
Majątek Ligi

§ 99

Majątek Ligi stanowią ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
Źródłami majątku są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dochody z majątku,
d) ofiary publiczne,
e) dotacje, subwencje oraz zwrot kosztów kampanii wyborczej przyznane na podstawie odrębnych przepisów,
f) kredyty bankowe.

§ 100

Oświadczenia woli w imieniu Ligi składają Prezes Ligi, przewodniczący Rady Politycznej oraz Przewodniczący działający łącznie albo dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego i skarbnik Zarządu Głównego działający łącznie. Mogą oni w tym samym trybie udzielić pełnomocnictw do reprezentowania Ligi przy dokonywaniu czynności prawnych, z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie, co nie narusza uprawnień Zarządu Głównego.

§ 101

Szczegółowe zasady zarządu majątkiem określa Zarząd Główny.


Rozdział X
Zmiana Statutu, rozwiązanie Ligi oraz tryb połączenia się z inną partią lub innymi partiami

§ 102

Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Kongresu podjętej większością 2/3 głosów.

§ 103

Rozwiązanie Ligi może nastąpić w drodze uchwały Kongresu, podjętej większością co najmniej 3/4 głosów. Uchwała Kongresu o rozwiązaniu Ligi określa cel, na jaki ma zostać przeznaczony majątek Ligi.

§ 104

1. Połączenie się Ligi z inną partią lub innymi partiami może nastąpić w drodze uchwały Kongresu.
2. § 103 stosuje się odpowiednio.


Przepisy przejściowe

§ 105

Czteroletnia kadencja członków władz naczelnych Ligi obowiązuje również członków władz naczelnych Ligi wybranych przed wejściem w życie zapisu Statutu określającego kadencję na cztery lata.

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: